fbpx

Binance Account Verification

ตั้งแต่ 23 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป ทาง Binance จะเปิดให้ผู้ใช้งานที่ผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตน (Identity Verification) เรียบร้อยแล้วเท่านั้น สามารถใช้งาน Binance API ได้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการ ScalesBot ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนทั้ง basic account verification และ intermediate verification ให้เรียบร้อย เพื่อให้ ScalesBot สามารถเทรดบน Binance API ได้ตามปกติ

การยืนยันตัวตน (Identity Verification) คืออะไร?

การยืนยันตัวตน (Identity Verification หรือ KYC) เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนมาตรฐานสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของบัญชีของผู้ใช้บริการ และป้องกัน fraud, corruption, รวมไปถึงการฟอกเงิน โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีการยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลที่ใช้งานจริง โดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแต่ที่ผู้ให้บริการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในแต่ละประเทศกำหนด

ตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของบัญชี Binance

สามารถเข้าสู่ระบบ Binance ด้วยบัญชีปัจจุบันของคุณ แล้วเลือกเมนู [User Center] – [Identification] (หรือคลิกที่นี่) หากบัญชีนี้เคยทำ Verification ผ่านทั้ง Basic และ Intermediate แล้ว (จะขึ้นเครื่องหมายถูก และเขียนว่า Verified) แปลว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้อีก แต่หากว่าคุณยังไม่เคยทำ Verification จำเป็นต้องยืนยันให้เสร็จก่อน จึงจะสามารถใช้งาน ScalesBot ผ่าน Binance API ได้

 

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Binance

1. เข้าสู่ระบบ Binance ด้วยบัญชีที่ต้องการยืนยันตัวตน แล้วเลือกเมนู [User Center] – [Identification]

หมายเหตุ : สามารถทำได้ผ่านทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ทั้งนี้ หากใช้งานผ่านแอปฯ อาจจะสะดวกกว่าในขั้นตอนที่ต้องถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพถ่าย Selfie

2. ในส่วน Basic Verification ให้กดปุ่ม Verify Now (สามารถบัญชีที่เคยยืนยันแล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปที่ Intermediate Verification ในขั้นตอนที่ 5 ได้เลย)

3. กรอกชื่อ-สกุล และข้อมูลส่วนตัว เช่น วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ ฯลฯ ตามหน้าจอของระบบ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องตรงกันกับข้อมูลในเอกสารยืนยันตัวตน (เช่น บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต) ที่จะใช้ยืนยันในขั้นตอนต่อไป

 

4. เมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ Account Verified ให้กดที่ Upgrade to Higher Limit เพื่อยืนยันตัวตนในขั้นตอนต่อไป (สำหรับ Intermediate Verification)

5. ให้เตรียมอัพโหลดไฟล์ภาพถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเอกสารยืนยันตัวตน โดยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ ID Card (บัตรประชาชน), Passport (พาสปอร์ต), หรือ Driving License (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)

6. อัพโหลดไฟล์ตามที่หน้าจอระบุ (ด้านหน้า, ด้านหลัง ของบัตร)

7. อัพโหลดไฟล์ภาพถ่าย Selfie ของท่านเอง โดยต้องเป็นภาพที่ไม่ใส่หมวก ไม่ใช้ฟิลเตอร์แต่งภาพ ไม่ใส่แว่นตา และมีแสงเพียงพอ

หากในกรณีที่ไม่สะดวกใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ในการทำขั้นตอนนี้ สามารถกดที่ปุ่ม Can’t use PC เพื่อสแกน QR Code ผ่านมือถือ เพื่อไปดำเนินการต่อในแอปฯ มือถือได้เช่นกัน

8. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ ทาง Binance จะใช้เวลาในการรีวิวและตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนของท่าน หากได้รับการยืนยัน จะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนจาก Binance

การรีวิวอาจใช้เวลานานถึง 10 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของ Binance ในขณะนั้นๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม