fbpx

How It Works: Portfolio Rebalancing

Portfolio Rebalancing หรือการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน

การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน (Portfolio Rebalancing) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย พูดง่ายๆ กล่าวคือ เมื่อนักลงทุนได้จัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) ไปในการลงทุนที่หลากหลายเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้หมายความว่าหน้าที่ของนักลงทุนจะจบลงเท่านี้ โดยปกตินักลงทุนก็จะคอยติดตามและปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน เพื่อให้พอร์ตการลงทุนนั้นสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้นการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน (Portfolio Rebalancing) ก็คือ การปรับสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เราวางแผนลงทุนไว้ในระยะยาว ให้กลับมาอยู่ในสัดส่วนที่เราตั้งใจลงทุนไว้ตั้งแต่แรก โดยขายสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักเกินสัดส่วนที่กำหนด และซื้อสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าที่เรากำหนด หรือมองง่ายๆ ว่า ซื้อถูก ขายแพง

โดยในเหตุผลหลักๆ ที่นักลงทุนควรปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนนั้นก็คือ เพื่อไม่ให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนจนเกินไป ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาวและบริหารความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วย

 

จากตัวอย่างดังภาพ ขั้นตอนการปรับสมดุลพอร์ต (Rebalancing) ของบอทจะเป็นดังนี้
  1. เริ่มต้นลงทุน ด้วยเงินลงทุน $1,000 โดยกำหนดเหรียญให้บอทซื้อขาย 5 เหรียญ ได้แก่ USDT, BTC, ADA, BNB, และ ETH อย่างละ 20% เท่าๆ กัน
  2. เมื่อบอทรันครั้งแรก ไม่ว่าพอร์ตเดิมจะมีเหรียญอะไรอยู่บ้าง บอทจะปรับสมดุลพอร์ตตาม 5 เหรียญนี้เท่านั้น โดยทำการขายเหรียญอื่นๆ ที่มีอยู่ (ถ้ามี) และนำมาซื้อเหรียญ 5 เหรียญนี้ ให้มีมูลค่าตัวละ $200 เท่าๆ กัน (ตามราคาของเหรียญ ณ ขณะนั้นๆ ที่บอทรัน)
  3. ในรอบรันถัดไป ราคา BTC เกิดปรับตัวสูงขึ้น 50% ในขณะเดียวกัน ADA ลดลง 25% ทำให้มูลค่าของ BTC จะเพิ่มเป็น $300 และ ADA ลดลงเหลือ $150 และให้สมมติว่าเหรียญอื่นๆ มีมูลค่าคงเดิม
  4. บอทจะพบว่า ในขณะนั้นๆ มูลค่าของพอร์ตทั้งพอร์ต มีมูลค่ารวมเป็น $1,050 (เนื่องจากค่าที่เพิ่มขึ้น +$100 ของ BTC และลดลง -$50 ของ ADA) 
  5. เพื่อให้พอร์ตเกิดสมดุล ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ คือทุกเหรียญต้องเท่ากัน ตัวละ 20% ของ $1,050 นั่นแปลว่า บอทต้องทำการซื้อขายเพื่อให้แต่ละเหรียญมีมูลค่า ณ ขณะนั้นเป็น $210
  6. บอททำการปรับ โดยขาย BTC ส่วนที่เกินมา เพื่อเอากำไร และซื้อเพิ่มในเหรียญอื่นๆ ตามสัดส่วนเพื่อให้ได้มูลค่าดังกล่าว ตาม สัดส่วนตัวละ 20%

ในกรณีที่แพคเกจ Premium และมีการใช้งาน AI Enabled จะพบว่าบอทอาจมีการดึง Indicator ของตลาดบางอย่างมาคำนวณประกอบด้วย ทำให้สัดส่วนบางตัวอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก 20% ไปตามการคำนวณของ AI (สามารถอ่านหลักการของ AI เพิ่มเติมได้ที่นี่)